Mwynhau cefn gwlad dros yr haf? Gwnewch yn si?r nad ydych yn difrodi lleoedd hardd lleol wrth gael amser da...

Mwynhau cefn gwlad dros yr haf? Gwnewch yn si?r nad ydych yn difrodi lleoedd hardd lleol wrth gael amser da...

 

Mae ein swyddogion wedi bod yn gweithio gydag asiantaethau partneriaid i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol gwledig yn Sir Fynwy sy'n difrodi ein cefn gwlad.

 

Mae PC Chris Butt wedi bod yn gweithio gyda Kate Jones, sef Parcmon yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Mynydd Pen y Fâl yn y Fenni.

 

Maent wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol gwledig ar Fynydd Pen y Fâl a maes parcio Clytha. Mae problemau'n cynnwys tipio anghyfreithlon, taflu sbwriel, difrodi coed a meysydd gwersylla anghyfreithlon. Mae cynnydd hefyd wedi bod mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwneud â cherbydau, lle mae difrod wedi ei achosi i lwybrau mynydd gan gerbydau niwsans yn gyrru oddi ar y ffordd.

 

Dywedodd Kate Jones: "Rwyf wedi gweithio fel Parcmon gyda Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Fynwy ers ychydig dros flwyddyn a hanner nawr ac rwy'n gyfrifol am Ben y Fâl ac Yogyrud. Rwy'n caru fy swydd ond mae yna ddwy broblem rwyf wedi eu gweld yn mynd yn llawer gwaeth yn ystod y cyfnod byr rwyf wedi bod yma, sef sbwriel a fandaliaeth. Mae nifer o safleoedd gwersylla poblogaidd ar Ben y Fâl ac maent yn dioddef o ddifrod i goed lle mae pobl wedi ceisio llifio brigau, mae pobl wedi gadael gormod o sbwriel sy'n niweidiol i fywyd gwyllt ac erydiad y pridd o ganlyniad i ddifrod gan gerbydau.

 

"Yn anffodus, mae hyn wedi golygu mai rhan fawr o'm swydd erbyn hyn yw clirio’r safleoedd hyn er mwyn i'r un peth ddigwydd eto'r penwythnos canlynol. Mae'n wych gweithio gyda PC Butt, Swyddog Troseddau Gwledig Heddlu Gwent, er mwyn ceisio goresgyn y broblem hon drwy gynyddu patrolau yn y boreau a gyda'r nos, rhoi gwybod am gerbydau a meithrin cefnogaeth leol i'n hysbysu o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae Pen y Fâl yn safle hardd i gael ei fwynhau gan bawb ac mae angen i ni gyd edrych ar ei ôl." 

 

Ychwanegodd PC Chris Butt: "Bydd Heddlu Gwent a Pharcmyn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cwblhau archwiliadau cyson o safleoedd y mynydd. Mae gadael tipio anghyfreithlon a thaflu sbwriel yn broblem ddifrifol i'r amgylchedd a bywyd gwyllt a bydd troseddwyr yn cael eu herlyn gyda dirwyon sylweddol. Mae cerbydau sy'n cael eu defnyddio ar lwybrau mynydd yn achosi difrod difrifol a bydd cerbydau sy'n torri'r gyfraith yn cael eu hatafaelu a gall y gyrwyr gael eu herlyn. Rydym yn defnyddio dull aml-asiantaethol i fynd i'r afael â'r broblem hon sy'n tyfu a gofynnwn i aelodau'r cyhoedd ein cefnogi drwy barchu'r amgylchedd arbennig rydym yn ddigon ffodus i allu ei fwynhau yn Sir Fynwy."