Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Staff yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ddarparu gwasanaeth yn y pwynt cyswllt cyntaf mewn perthynas â chofnodi troseddau a digwyddiadau. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig ac uchelgeisiol gydag agwedd bositif a dull ffôn ardderchog.  Mae unigolion sydd â sgiliau trosglwyddadwy ac sy'n chwilio am gyfle newydd i ddatblygu eu hunain, yn cael gwybodaeth am blismona a phrofiad yn gweithio mewn amgylchedd cyffrous ac sy'n datblygu'n gyflym, yna dyma'r swydd i chi! 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y rôl, cysylltwch â Joanne Glastonbury-Watkins (Dirprwy Bennaeth yn yr ystafelloedd cyfathrebu) ar 01633 838111 neu Joanne.Glastonbury-Watkins@gwent.pnn.police.uk

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Cliciwch yma am wybodaeth bwysig am yr post.

 

Os hoffech gael copi o'n cyflwyniad PowerPoint sy'n rhoi arweiniad ar y broses recriwtio hon a chynghorion defnyddiol ar sut i lenwi'ch ffurflen gais, anfonwch e-bost at Central.recruitment@gwent.pnn.police.uk

LleoliadPencadlys Heddlu
Cyflog

£17,943 - £24,030 (yn ogystal â gwelliannau ar benwythnosau a lwfans sifft o 20%)

 

Gan ddechrau ar £17943, cafwyd lwfans o 20% ar gyfer gweithio 24/7 sifft felly £21,531 (ynghyd â £2562 arall ar gyfer gwelliannau dros y penwythnos). Sylwch, ni fydd y gwelliannau i'r sifft yn dechrau cael eu talu tan wythnos 7 y gyflogaeth gan fod y 6 wythnos gyntaf yn seiliedig ar yr ystafell ddosbarth o ddydd Llun i ddydd Gwener. Unwaith y byddwch yn gwbl gymwys ym mhob un o'r 3 maes o'r swydd, fe fyddwch yn cael o leiaf £26,398 sy'n cynnwys eich lwfans sifft 20% (ynghyd â tua £3141 arall a welliannau dros y penwythnos).


 

Oriau

37 awr yr wythnos

system sifft yn 6 ar 4 oddi ar y system, fel canllaw yw;  ddwy sifft Dydd (0700-1700), ddwy sifft prynhawn/gyda'r nos (1300-2100 neu 1700-0100) a dwy noson neu sifftiau nos (1700-0300 neu 2100-0700)

 

Dydd Cau

21/06/2018 am 13:00

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Cadw yn y Ddalfa i cyflawni ystod eang o ddyletswyddau er mwyn cyfrannu at gadw a thrafod y rhai sy’n cael eu cadw yn y ddalfa yn effeithiol ac yn effeithlon.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Location:

Newport Central

Salary

 £21,999 - £24,030

Plus 20% shift allowance and weekend enhancements.

Hours

 37 awr yr wythnos

Closing date

28/06/2018 am 13:00

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr