Eich Llais

Rydym yn defnyddio Eich Llais i gael gwybod am unrhyw broblemau sy'n effeithio ar eich cymuned. Ein nod yw nodi'r problemau hynny sy'n bwysig i chi drwy siarad â chi.

Ni fyddwn yn gwneud hyn ar ein pen ein hunain - byddwn yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid, megis Awdurdodau Lleol.

Penderfynu

  • Bob chwe mis, byddwn yn gofyn pa faterion, os o gwbl, sy'n effeithio arnoch
  • Byddwn yn cynnal arolwg y gallwch ei gwblhau ar-lein a bydd Swyddogion Cymorth Cymunedol yn siarad â thrigolion yn eich cymuned wyneb yn wyneb.
  • Ar ôl i'r arolygon gael eu cwblhau ac ar ôl i ni ymgynghori â'r gymuned, gallwn nodi eich prif flaenoriaethau

Gweithredu

  • Ar ôl nodi'r blaenoriaethau, byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i fynd i'r afael â nhw.
  • Byddwn yn cyhoeddi eich blaenoriaethau lleol ar ein gwefan, ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Gwent Nawr ac ar bosteri yn yr ardal leol.
  • Gellir dod o hyd i'r newyddion diweddaraf am ddatblygiadau ein gwaith ar dudalen Twitter eich Tîm Cymdogaeth lleol.

Trafod

  • Yn ogystal â hyn, bydd eich Arolygydd Cymdogaeth lleol yn cynnig cyfle i chi gyfarfod â nhw unwaith bob pedwar mis.
  • Gallwch achub ar y cyfle hwn i drafod unrhyw bryderon unigol. Gallwch ddod o hyd i fanylion am gyfarfod nesaf eich Arolygydd ar y tudalennau tîm lleol neu yn eu Blogiau Arolygwyr a gyhoeddir ar ein cyfryngau cymdeithasol.
  • Cofiwch, mae eich Tîm Cymdogaeth yn cynnal cyfarfodydd heddlu o hyd. Gallwch hefyd ffonio neu anfon e-bost at eich tîm ward lleol - mae'r manylion llawn ar Wefan Heddlu Gwent.

Helpwch ni i'ch helpu chi drwy gwblhau Arolwg Eich Llais.