Heddlu Trosglwyddedig

Pam ymuno â Gwent?

Mae Gwent yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Yn gartref i Gwpan Ryder 2010 ac Uwchgynhadledd NATO 2014, mae gennym ddiwylliant amrywiol yn cynnwys canol dinas brysur, gyda chefn gwlad hyfryd a threfi bywiog i gyd o fewn munudau i'w gilydd.

Wrth ymuno â ni gallwch ddisgwyl amrywiaeth o gyfleodd gyrfa a digon o gyfle ar gyfer ei ddatblygu.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac am gael gweithle sy'n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn benodol yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd o grwpiau a dangynrychiolir i drosglwyddo i Gwent.

Meini Prawf Cymhwysedd:

Mae'n rhaid i ymgeiswyr

 • Fod yn Swyddog yr Heddlu sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd o fewn un o Heddluoedd y Swyddfa Gartref
 • Nid ydych yn destun materion disgyblu neu uniondeb sydd heb eu datrys
 • Datgan unrhyw fuddiannau busnes ar adeg gwneud y cais
 • Bodloni safonau presenoldeb Heddlu Gwent

Y broses recriwtio trosglwyddai

 • Caiff eich cais ei sifftio â phapur i sicrhau eich bod yn bodloni ein meini prawf cymhwysedd fel uchod
 • Cewch eich gwahodd i gyfweliad ar sail cymhwysedd
 • Yn dilyn cyfweliad llwyddiannus, caiff gwiriadau fetio, meddygol a ffitrwydd eu cynnal
 • Bydd yn gofyn i chi fynychu apwyntiad meddygol a gaiff ei drefnu gan eich adran Iechyd Galwedigaethol
 • Yn dilyn cliriadau fetio a meddygol, cewch eich hysbysu o'r tro nesaf y byddwn yn derbyn staff newydd
 • Byddwn yn ysgrifennu at eich adran Adnoddau Dynol eich Heddlu presennol er mwyn cael geirda terfynol yn cadarnhau eich dyddiadau gwasanaeth, fetio, gwiriadau PSD, manylion cyflog a phresenoldeb
 • Pan fyddwch yn dechrau gyda Heddlu Gwent, byddwch yn mynychu cwrs sefydlu ac ar ôl hynny, yn dechrau yn eich rôl yn eich swydd berthnasol